skip to Main Content

Вписване в регистър „Търговски обекти” със Заявление за работно време за извършване на търговска дейност в стационарни обекти на територията на района.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или от упълномощено от него лице. Приложени копия, заверени „Вярно с оригинала” , с печат и подпис на управителя или упълномощеното лице /пълномощник/.
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията, или Удостоверение за актуално състояние. – БУЛСТАТ /ЕИК/ЕФН/.
3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство и паспорт на фискалното устройство.
4. Удостоверение за регистрация,респективно Удостоверение за търговия на дребно с храни от ОДБХ, съгласно чл.12 ал.7 от Закона за храните ( само за обекти с продажба или предлагане на хранителни стоки).
5. Нотариално заверено пълномощно на пълномощника,/ ако има такъв/. За обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица се представя допълнително и удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидедетелство. За обекти в които се упражняват занаяти от физически лица се представя допълнително и карта за идентификация по регистър булстат, удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидетелство. абележка: Актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията може да бъде заменено с декларация по образец
7 дни до 30 дни Заявление
Back To Top