skip to Main Content

Възпитателни мерки чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН, като пример , вид и особеност

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

1. предупреждение;

2. задължаване да се извини на пострадалия;

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;

5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;

11. настаняване в социално-педагогически интернат;

12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

(2) С оглед характера на деянието и поведението на малолетния или на непълнолетния може да се наложи повече от една от възпитателните мерки по ал. 1, т. 1 – 10 и 12.

(3) Възпитателните мерки по ал. 1, т. 1 – 10 и 12 се налагат от местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2.

(4) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 3 съставът определя срока и реда за участие в консултации, обучения и програми. При констатирани повече от две отсъствия по неуважителни причини се уведомява секретарят на местната комисия.

(5) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 4 съставът определя конкретните мерки за засилени грижи.

(6) Възпитателните мерки по ал. 1, т. 5 – 8 се налагат за срок до една година.

(7) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) Възпитателната мярка по ал. 1, т. 6 се налага задължително при извършена противообществена проява по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) При установяване на неизпълнение на възпитателните мерки по ал. 1, т. 6, 7 и 8 инспекторът от детската педагогическа стая съставя протокол, подписан от двама свидетели.

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) Възпитателната мярка по ал. 1, т. 9 се изпълнява в срок един месец от влизане в сила на решението за нейното налагане. Секретарят на местната комисия или упълномощен от него член на комисията проверява възстановяването на щетата и когато констатира неизпълнение, съставя протокол, подписан от двама свидетели.

(10) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 10 се определя времето за извършване на конкретната работа, което не може да бъде повече от 40 часа. За изпълнението на мярката кметът на общината (района или кметството) по настоящия адрес на непълнолетния определя работата, която трябва да бъде извършена, начина и реда за извършване, като се вземат предвид възрастта, образованието, здравословното състояние на непълнолетния и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката.

Чл. 13а. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) При неизпълнение от малолетния или от непълнолетния на възпитателна мярка по чл. 13 може да се образува ново възпитателно дело по правилата на чл. 16 и да се наложи по-тежка възпитателна мярка.

Чл. 13б. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Възпитателно дело не се разглежда, а образуваното се прекратява, когато са изтекли 6 месеца от извършването на противообществената проява или от влизането в сила на акта по чл. 61 от Наказателния кодекс.

Чл. 14. (Изм. – бр. 110 от 1996 г., отм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По отношение на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния по чл. 11, ал. 1, се налага една от следните мерки:

1. предупреждение;

2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;

3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Мерките по ал. 1 се налагат от местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2, разгледал възпитателното дело.

(3) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По искане на лицата по ал. 1 председателят на местната комисия може да замени глобата с полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото, като продължителността на полагания труд се съобразява с размера на наложената глоба и не може да бъде повече от 160 часа. Работата, която трябва да бъде извършена, редът, начинът и времето за извършване се определят от кмета на общината (района или кметството), като се вземат предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното състояние, работното време на родителя или лицето, което го замества, и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката.

(4) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) При налагане на мярката по ал. 1, т. 2 се определят срокът и редът за посещаване на беседи и консултации. При констатирани повече от две отсъствия по неуважителни причини се уведомява секретарят на местната комисия.

(5) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Решението, с което е наложена мярка по ал. 1, т. 2 или 3, може да се обжалва в 14-дневен срок пред районния съд по реда на чл. 24.

(6) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Когато поведението на родителите или на лицата, които ги заместват, съставлява престъпление, местната комисия изпраща материалите на прокурора.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 1988 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 66 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето или родителят по обективни причини не е в състояние да упражнява родителските си права, местната комисия прави предложение по чл. 131, 132 и 134 от Семейния кодекс до районния съд за вземане на съответни мерки.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Когато родителят или лицата, които го заместват, не изпълнят мярка по чл. 15, се налага по-тежка мярка.

 

 

Back To Top