skip to Main Content

Заявление за работно време за пререгистрация на търговски обект

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или от упълномощено от него лице. Приложени копия, заверени „Вярно с оригинала” , с печат и подпис на управителя или упълномощеното лице /пълномощник/.
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията, или Удостоверение за актуално състояние. – БУЛСТАТ /ЕИК/ЕФН/.
3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство и паспорт на фискалното устройство.
4. Удостоверение за регистрация,респективно Удостоверение за търговия на дребно с храни от ОДБХ, съгласно чл.12 ал.7 от Закона за храните ( само за обекти с продажба или предлагане на хранителни стоки).
5. Нотариално заверено пълномощно на пълномощника,/ ако има такъв/. За обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица се представя допълнително и удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидедетелство. За обекти в които се упражняват занаяти от физически лица се представя допълнително и карта за идентификация по регистър булстат, удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите и майсторско свидетелство. абележка: Актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията може да бъде заменено с декларация по образец
7 дни до 7 или до 30 дни  Заявление
Back To Top