skip to Main Content

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

15 май 2024

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес (когато постоянният и настоящият са в различни населени места), трябва да заявят това не по-късно от 25 май 2024 г.

Има две възможности за подаване на заявление:
➢ Първата е до съответната общинска администрация – образци може да намерите тук:

➢ Втората е през интернет страницата на ГД ГРАО на следния адрес – https://regna.grao.bg/.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

15 май 2024

В предстоящите избори избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъдат два броя:

► Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК);

► Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 37 ИК), в който се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват.

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец за всеки вид избор, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2.

За изборите за членове на Европейския парламент искането трябва да е направено при условие, че:

– за българските граждани – да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство);

– за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз – да имат адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство).

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 25 май 2024 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписани заявления по образец:

► Приложение № 30-ЕП за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) – бланка 30-ЕП;

​​​► Приложение № 31-НС за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) – бланка 31-НС;

– заявленията за всеки вид избор могат да бъдат подадени от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

– изпратени по факс: 02 988 56 97;

– изпратени по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

2. По електронен път чрез подаване на електронни заявления, като за същите не се изисква електронен подпис:

– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание – 9 юни 2024 г. https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

– на ел. поща psik2024@sofia.bg – БЛАНКА:
 30-ЕП
  – 31-НС

Можете да подадете заявления и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявления до 25 май 2024 г., разполагате с допълнителна възможност до 3 юни 2024 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/zapovedi  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ГЛАСУВАТ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Ученици и студенти редовно обучение могат да гласуват в населеното място, в което се обучават, ако то е различно от населеното място по постоянния им адрес. За целта е необходимо те да предоставят следните документи на Секционната избирателна комисия:

  1. лична карта;
  2. заверена от учебното заведение за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
  3. декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024 г.

8 май 2024

На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/   всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден:

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден.

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Заявление 20-НС от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс). Заявление 24-ЕП от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Списъкът на местата е достъпен  ТУК.

КОНСУЛТАЦИИ

24 април 2024

В уведомление от 24 април 2024 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, както следва:

ден: 29 април 2024, понеделник

час: 13:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

Районна избирателна комисия София 23. МИР

Адрес: град София, район „Триадица“, улица „Алабин“ № 54, етаж 3, стая 301

Контакти:

  • Телефон: 02 / 8054130
  • Председател: 0882 345 423
  • Факс: 02 / 8054131
  • email: rik23@cik.bg
  • website: rik23.cik.bg
Back To Top