skip to Main Content

Издаване на служебни бележки и удостоверения

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Скица на имота;
4. Удостоверение за наследници;
5. Пълномощно;
6. Документ за платена такса
обикновена – 14 дни 15 лв.
Back To Top