skip to Main Content

Издаване на удостоверения относно наличие на реституционни претенции и собствеността на недвижими имоти

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от документ за наследници;
4. Пълномощно;
5. Скица на имота;
6. Документ за платена такса
обикновена-14 дни; обикновена-15.00 лв.
Back To Top