skip to Main Content

Инициативи на Месната комисия 2016-2017 г.

През Новата учебна 2016 – 2017 година стартират нови инициативи на консултативния кабинет към район „Лозенец”, помощен орган на МКБППМН. Въз основа на направените проучвания на ниво емоционални, когнитивни и поведенчески потребности, екипът от психолози към МКБППМН „ Лозенец „, стигнаха до извод за необходимостта от т.н първична превенция. В годишния план са включени основни целеви групи ученици от първи и от осми клас, както и техните родители, като основни партньори. Подборът на възрастовите групи не е случаен. Психолозите от екипът, считат, че това са едни от значимите периоди на преход на адаптация от една социална среда, училищна среда към друга. Този преход изисква адаптация към нови изисквания в рамкита на училищната общност за учениците от първи клас. Период на преход от предучилищна група към училищна. Въвеждане и адаптация на ученици, преминали изпити след седми клас към новите изисквания на училища с по – тясна специализация и професионално профилиране.

Основната цел е отново превенцията в училищна възраст.  Основнете теми за първи клас са:

 1. Защо е важна адаптацията на децата в първи клас.  Адаптация на различните деца
 2.Конфликт и нарушаване на правила.
3. Как да реагираме, ако детето ми е жертва или насилник.

Основнете теми за осми клас са:

1. Адаптация и преход към по-горен курс.
2. Конфликти.
3. Агресия.

Основните актуални теми за осми клас ще бъдат реализирани след 20.09.2016 г. по предварителни заявки от училищата. За Строителният техникум са предвидени срещи с родители от 20.09.2016 г.

 Родителски срещи на 1вите класове в училищата  към район „ Лозенец ”

Тази година ние сме поставили, в следствие на опита и наблюденията, няколко теми, които са важни за Вас и Вашите деца. Ще раздадем списък с тях, в който Вие ще може да отбележите интереса и нуждите си индивидуално, за да работим по тях в по-следващи срещи. Темите са:

Защо е важна адаптацията на децата в първи клас.
Адаптация на различните деца.
– Тази тема ще включва прехода на всяко дете от детска градина, предучилищни занимания към първи клас. Тя е важна, защото всяко дете се адаптира различно, с различни темпове и особености към новата училищна среда. Децата се сблъскват с нови авторитети, правила и нуждите им се променят. В темата е заложено и адаптацията на различните, специалните деца. Такива са деца със СОП, също деца, които се развиват по-бързо или по-бавно спрямо останалите и заложеното в училищния процес. Преходът не се случва за един ден, той е  първия ход по пътя, който ще извърви  Вашето дете до края на образованието си. Този вид адаптация е основополагаща за цялостното по-нататъшно развитие на детето, поради тази причина е важно да се обърне внимание още в самото начало.

Конфликт и нарушаване на правила.
– С тази тема нашият екип има за цел да обърне внимание на случващото се с детето не само в училище, но и вкъщи. Тук основен център е цялото семейство. Например: един училищен проблем може да бъде пренесен у дома, така и случващото се там може да има ефект и следствия върху способността на детето да учи и да се социализира. Проблемите в семейството могат да бъдат споделени с нас и обсъдени. Ние можем да помогнем да си отговорите на въпроси като: ” Как да разбера дали детето ми има проблем (вкъщи или в училище)?; Как да му помогна да го реши най-безболезнено? Какви последствия може да има,ако не говоря за проблемите му? ”. Разбирането и работата по тях е ключ към разрешаването им.

Как да реагираме, ако детето ми е жертва или насилник.
– Основния въпрос, който е свързан с темата е : ” Какво да правя като родител на агресор / жертва?”.  Агресията между учениците в училище е основен проблем. Първичната превенция е основна. Но задачите ни като психолози не спират до там. Практиката доказва, че  ролята на родителя не приключва до мемента на въвеждането в основните човешки норми на поведение. Наша основна цел е да представим агресията във всичките й форми и разновидности. Тя може да бъде тормоз на много нива. Попадайки в училище, детето се припознава в една от двете роли –  агресор или жертва. Важно е да разбираме това, да разпознаваме видовете тормоз, за да можем да го видим навреме и да реагираме адекватно.

Приложение № 1, Анкетни карти за родители, заявка по теми

Уважаеми родители,

За трета поредна година екипът от психолози на МКБППМН към район “ Лозенец “ работи по проект “ Училище за родители ” с училищата и детските градини на територията на района. Една от  целеви групите на проекта за предстоящата учебна година са родителите на първокласниците. Спряли сме се на три теми, които според нас са важни за успешното справяне на децата в този етап от живота им.

Моля, да попълните  анкета, свързана с интереса Ви да посетите семинарите ни на по- долу изброените теми.

Тема Бих посетил/а семинар на тази тема Не бих посетил/а семинар на тази тема
1. Защо е важна адаптацията на децата в първи клас? Адаптация на различните деца.
2.Конфликти и нарушаване на правилата.
3. Как да реагираме, ако детето ни е жертва или насилник?

 

График на посещения на родителските срещи на първи клас и осмите класове

 

Дата и час

Училище

Адрес

Директор

МКБППМН

1

08.09.2016г. 18,00 ч.

107 ОУ „ХанКум”

4 /четири/ паралелки

ул. „Димитър Димов”

Иванка Маринова

02/866-20-29

0884 80 15 37

Станислава Пейчева

0886 87 84 48

Уч. психолог

1.Мирослава Мирчева;2.Магдалена Димитрова;3.Петя Радкова;4.Ели Кърпачева;

2

08.09.2016г. 18,00 ч.

122 ОУ

„Николай Лилиев”

4 /четири/ паралелки

ул. „Презвитер Козма” №2

Стоилка Костова

02/865-03-74

0884 8015 39

1.Михаил Герговски;2.Евгения Даскалова;3.Виктория Казакова;4.Алекс Йолова;

5. Камелия Тодорова;

3

09.09.2016г. 18,00 ч.

139 ОУ „Захарий Круша”

4 /четири/ паралелки

ул.”Димитър Хаджикоцев” №44

Румяна Дончева

02/866-77-41

0884 80 15 40

1.Евгения Даскалова;2.Магдалена Димитрова;3.Ели Кърпачева;4.Росица Рачева;

 4

 12.09.2016 г. 18:00 ч.  21 СОУ „Христо Ботев“  ул. „Люботрън“ 12  1. Мира Мирчева; 2. Евгения Даскалова; 3. Петя Радкова;

 

 

5

20.09.2016г.Уточняване дати на родителски срещи

СГСАГ „Христо Ботев”

7 /седем/ паралелки

бул. „Евлоги Георгиев” №34

инж. Дончева

02/866-12-71

0887 51 81 06

Невена Минчева

0898 75 15 69

Уч.психолог

1.Ели Кърпачева;2.Инна Маноилова;3.Росица Рачева;4.Виктория Казакова;

5.Петя Радкова;

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top