skip to Main Content

ОБА2.3 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление /по образец/;
2. Молба – декларация /по образец/;
3. Копие от лична карта
4. Удостоверение от адресна служба на СДВР;
5. Копие от договор за свободен наем, ако живее при такива условия
6. Копие от акта за деактуване на имот по ЗВСВОНИ /реституция/;
7. Копие от нотариален акт /съдебно решение/;
8. Удостоверяващо собственост върху недвижим имот /идеална част/;
9. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани недвижими имоти – оригинал,
10. Удостоверение от Служба по вписване за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места
11. Удостоверение за граждански брак /бракоразводно/,
12. Акт за раждане /акт за смърт, удостоверение от ТЕЛК, ЛКК
13. Съдебно решение за изваждане от имот;
14. Удостоверение за наследници /ако притежавания имот е по наследство/;
15. Служебна бележка от местоработата за доходи на всички членове на семейството /домакинството/ или от Бюрото по труда /ако е безработен/;
16. Копие от съдебна регистрация на фирма, ако има такава;
17. Документ за застрахователна стойност на МПС от лицензиран оценител;
18. Документ за платена такса
2 месеца обикновена-20.00 лв.
Back To Top