skip to Main Content

Конкурс по ЗДСл за „главен експерт“ в отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ в Район „Лозенец“

Обновено на 15.07.2020г.

Протокол за окончателното класиране в конкурса- виж ТУК

Обновено на 03.07.2020г.

Протокол от среща на конкурсната комисия № 1 (регламент за тест и интервю)- виж ТУК

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати- виж ТУК

ВАЖНО! Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 14.07.2020г. от 10:30 ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2; В рамките на същия ден, след обявяване на резултатите от теста (не по- късно от 12:30 часа), ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален час- не по- ранен от 13:30 часа!

Публикувано на 18.06.2020г.

Съгласно заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-088/15.0.2020г. се обявява конкурс по закона за държавния служител за заемане на „главен експерт в териториална администрация“- 1 щатна бройка (експертна) в отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ на СО- Район „Лозенец“, (списъчен състав), длъжностно ниво: 9, наименование на дл. ниво: „експертно ниво 5“, ред 264 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), с код по НКПД 2011- 24226041 (главен експерт), с код по НКИД – 8411, по служебно правоотношение на пълно работно време и за неопределено време;

Кандидатстването се извършва само по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)!

Длъжност: Главен експерт

Специализирана администрация / Отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“
Районна администрация – Лозенец, София (столица)

Правоотношение:
Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Целта на отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ е подпомагане на изпълненията на длъжността на главния архитект на района и на Кмета на Района по закона за устройство на територията и подзаконовата уредба към него. Длъжността „главен експерт“ по служебно правоотношение в отдел „АГД“ цели да отговори на служебната необходимост от заместване на началника на отдела и постигане на по- високо ниво на експертиза с оглед решаване на проблемите в дейността на отдела, качественото и в срок издаване на административни актове от Кмета на Района и от главния архитект на Района, както и подобряване на координацията с другите звена на районната администрация и общинската администрация, както и с др. администрации.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър (виж по- долу)

Минимален професионален опит:
2 година/години

Ранг/Специфично наименование:
IV младши

Допълнителни умения и квалификации:
-минимална степен на завършено образование: висше, ОКС „бакалавър“, съгласно КОВОПН, област на висшето образование– 5. технически науки, професионално направление- 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „архитектура“; съгласно Наредбата за ДИПВОСАОКСМПКА обучението по специалността „Архитектура“ е в редовна форма и е със срок, не по-малък от пет и половина учебни години, или единадесет семестъра, от които един семестър за разработване на дипломна работа (дипломен проект), и придобиване на не по-малко от 330 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, т.е. налице е изискване за придобита ОКС „магистър“ по „Архитектура“;

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса
(всички изброени):
Решаване на тест
Интервю

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място: София (столица), Столична, София
Адрес: бул. „Васил Левски“ 2

Административно звено:
Обща администрация/Отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“

Лице за контакт:
Име: Виктор Георев
Телефон: 02/8656758 (ЧР), 02/8656709 (деловодство)
Електронна поща: v.georev@lozenets.eu

Краен срок за подаване на документи:
29.06.2020 г. 17:00

Ден на публикуване:
18.06.2020 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
lozenets.eu

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Район „Лозенец“, гр. София, бул. “Васил Левски” № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. При кандидатстване по електронен път (заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис в този случай) е- поща за получаване е v.georev@lozenets.eu и кандидатите ще получат входящ номер, длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления на партера (приземния етаж) и стълби до деловодството в сградата на СО- Район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2), както и на Интернет страницата на Района- www.lozenets.eu
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Заповед на Кмета на Район „Лозенец“ за обявяване на конкурса-  можете да изтеглите от ТУК

Конкурса в страницата на Административния регистър (ИИСДА)- ТУК

Back To Top