skip to Main Content

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

ЗАПОЧВА СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”
Изпълнител на договора е „Геотехинженеринг”ООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002г. на изпълнителния директор на АГКК.

 КАКВО ПРЕДСТОИ?

В периода от януари 2015г. до юни 2015г. на територията на район Лозенец ще бъдат извършвани геодезически измервания на имоти и сгради, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), анкетиране и попълване на кадастралния регистър.

След 01.01.2015 в Служба по геодезия,картография и кадастър и сградата на район Лозенец ще бъдат обявени конкретни графици за геодезически заснемания на имоти и сгради.

KАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО НА КК и КР?

 КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ?

Копия на документи за собственост за имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост.

 КЪДЕ ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВЯ?

гр. София, бул. Васил Левски No 2, ет.2, гише 6
/сградата на район Лозенец/
всеки работен ден:
от 08.30 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
тел: 02/865 28 51

гр. София, ул. Развигор No 1, ет. 1
Клуб на пенсионера /с осигурена достъпна среда за хора с увреждания/
от вторник до събота:
от 09.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
тел: 02/426 08 07

Както и на електронен адрес: kk_lozenec@abv.bg

 КАКЪВ Е СРОКА?

от 06.01.2015г. до 06.02.2015г.

 КАКВО ДА НАПРАВЯ АКО ОТКРИЯ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ВЪВ ВЕЧЕ ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА?

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник” на приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, собствениците могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.София (чл.46, ал.2 от ЗКИР).

След влизане в сила на кадастралната карта и кадастрален регистър, съдържащите се в тях несъответствия в данните за имоти, сгради и самостоятелни обекти, съществували към момента на одобряването им, могат да се отстранят по реда на Глава шест ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в кадастралната карта и кадастралния регистър, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците) съгласно чл. 40 от ЗКИР.

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър, МРРБ
Изпълнител: “Геотехинженеринг”ООД, тел./факс:02/962 51 67

Със ЗАПОВЕД № РД-16-37 от 03.11.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Лозенец”, Столична община, област София (столица).

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 41, ал. 5 от Наредба № 3, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:
– да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
– след представяне на карта за легитимация от фирмата изпълнител да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;
– да представи на фирмата изпълнител: акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот, данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти.

 

Back To Top