skip to Main Content

Нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“

Район „Лозенец“ – СО обявява началото на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ започва от 01.07.2022 г.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда.

Желаещите да кандидатстват за социалната услуга, подават Заявление по образец.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по реда на Закон за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  • Заявление – декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие на документ за завършено образование;
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки, като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
  • Други документи, по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такъв/.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в сградата на район „Лозенец“ – ет. 2, деловодство, находяща се на бул. „Васил Левски“ № 2 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат включени трудови договори на осем часов работен ден. Като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на максимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация тел.: 02/86 65 509

Back To Top