skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения на територията на „Зоологическа градина – София“

ОБЯВЛЕНИЕ
Район „Лозенец“ – Столична община

На основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1468/26.08.2022 г. на кмета на Столична община
Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 2 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:
1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на безалкохолни напитки с площ от 9 кв. м.
2. Мобилно търговско съоръжение за продажба на пуканки с площ от 1,50 кв. м.
3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 0,80 кв. м.
Специфично конкурсно условие за павилиона: за продажба на безалкохолни напитки.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на пуканки – 1 брой; за продажба на захарен памук – 1 брой.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 49,44 лв. (четиридесет и девет лева и 44 ст.) без ДДС на кв. м. или 445 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева) без ДДС за цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 124,56 лв. (сто двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС на кв. м или 187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ и 103 лв. (сто и три лева) без ДДС за мобилното съоръжение с площ от 0,80 кв. м.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.
2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 20.04.2023 г. (вкл.).
3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.
4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.
5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 21.04.2023 г.
6. Конкурсът ще се проведе на 24.04.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.
За информация: тел. 02 865 69 36.

Back To Top