skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание Заповед РД09-045/18.03.2019 г. на Кмета на район „Лозенец“ се обявява Обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ I-„за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“ по следния ред:

Представяне на Проекта:

03.04.2019 г. от 18.00 часа в Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35.

Представянето на проекта се извършва от представител на възложителя и проектанта. По време на представяне на проекта да се води протокол, който се­­­ подписва от представителя на общинската администрация, от представител на възложителя, от представители на проектантския екип и аудиозапис. Участвалите граждани и представители на организации да се впишат в присъствен лист.

Приемане на мнения и становища по Проекта:

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Лозенец“ и се подават в деловодството на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 или по електронната поща signali@lozenets-sofia.org до 11.04.2019 г. включително.

Становища постъпили след 11.04.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на район „Лозенец“, която да изготви обобщаващ доклад. Докладът с постъпилите становища, мнения и предложения да бъдат разгледани от РЕСУТ при район „Лозенец“.

Проектът да се изложи в стая № 37, ет. 3 в сградата на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. Определям арх. Генади Костадинов да дава допълнителна информация по времето за изготвяне на становищата.

Заключителната дискусия:

На 18.04.2019 г. от 18.00 часа в Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35 ще се проведе заключителната дискусия.

За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища. Възложителят и лицата, изработили проекта, са длъжни да участват в заключителната дискусия.

По време на заключителната дискусия да се води протокол, който се подписва от представителя на общинската администрация, представител на възложителя, от представители на проектантския екип и аудиозапис. Участвалите граждани и представители на организации да се впишат в присъствен лист.

<<<ЗАПОВЕД РД09-045/18.03.2019 НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“>>>
<<<ПИСМО НАГ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА>>>
<<<ГРАФИЧНА ЧАСТ 1>>>
<<<ГРАФИЧНА ЧАСТ 2>>>

 

Back To Top