skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване на публичен конкурс за отдаване под наем части от терен – публична собственост – между пл. „Велчова завера“, бул. „Свети Наум“ и бул. „Христо Смирненски“

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

1.На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-4417/15.12.2020 г. на кмета на Столична община

Удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) по типов проект за търговска дейност на територията на район „Лозенец“ по одобрена схема №10 на главния архитект на Столична община, намиращ се между пл. „Велчова завера“, бул. „Свети Наум“ и бул. „Христо Смирненски“ до градинка.

Начална конкурсна месечна наемна цена за преместваемото съоръжение в размер на 21,80 лв./кв.м. (двадесет и един лева и осемдесет стотинки) без ДДС или 327,00 лв. (триста двадесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

  1. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8.30 – 17.00 ч. до 27.05.2022 г. /вкл./
  2. Цена на конкурсната документация – 60 лв.
  3. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.
  4. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17.00 ч. на 27.05.2022 г.
  5. Конкурсът ще се проведе на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел.: 02 865 94 36.

Back To Top