skip to Main Content

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МКБППМН“

Приемно време на отдела – четвъртък  от 09:00 до 12:00 часа.
Осъществява дейности по координация в сферата на образованието, културата и спорта на територията на района.
Отговаря за координацията с  училищата и детските градини на територията на района.

Началник отдел : Рени Дренкова

02 8657068

<<<МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ>>>

Back To Top