skip to Main Content

ОТДЕЛ „ИНЖ. ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа.
Обработва и отговаря на заявления и сигнали, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатацията на инфраструктурните мрежи в района, следи и се грижи за поддръжката на зелените площи в училищата и детските градини на територията на района. 

Упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи на територията на района, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица. Контролира и приема  работата  на фирмите, отговарящи за поддържане на зелените площи на територията на района и озеленяване.

При констатирани нередности сигнализира на експлоатационните предприятия и подразделения на Столична община и извършва съвместни проверки за отстраняване на проблемите. Подготвя, контролира и приема текущи, аварийни и планови ремонти.
Следи за състоянието на общинската пътна  мрежа в района.
Извършва дейности по контрол на строителството.

Началник отдел : инж. Деян Тончев

<<<АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ >>>

Back To Top