skip to Main Content

Подадено заявление за конкурс № 4-СО-2022 г. на Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл. 30, ал. 3, изр. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, съгласно който подаденото заявление се публикува на електронната страница на Столична община и на съответната районна администрация, в чийто район е разположен спортният обект, в 7-дневен срок от неговото постъпване.

Заявление за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от деня на оповестяването на първото подадено заявление.

Заявления могат да се подават на хартиен и на електронен носител при условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Заявление от Сдружение спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес стрийт уоркаут България 

Back To Top