skip to Main Content

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В изпълнение на Решение № 403 от 09.06.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  във връзка с чл.310, ал.5, чл.311, ал.2 и чл.320, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, обн.ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отменя Закона за народната просвета и на основание Заповед № СОА16 – РД09- 926/27.06.2016 г. на кмета на Столична община, обнародвана в Държавен вестник, брой 62/09.08.2016 г. се преименуват общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на район”Лозенец” в детски градини,  както следва:

–          ДГ № 19 „Света София” ( бивша ЦДГ № 19) – район”Лозенец”
–          ДГ № 111 ”Корабче” ( бивша ЦДГ № 11) – район”Лозенец”
–          ДГ № 141 „Славейкова поляна” ( бивша ЦДГ № 141) – район”Лозенец”
–          ДГ № 156  (бивша ЦДГ № 56) – район”Лозенец”
–          ДГ № 166 „Веселушка”(бивша ЦДГ № 166) – район”Лозенец”
–          ДГ № 174 „ФЮТ”(бивша ЦДГ № 174) – район”Лозенец”
–          ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”(бивше ОДЗ № 175) – район”Лозенец”
–          ДГ № 192 „Лозичка”(бивша ЦДГ № 92) – район”Лозенец”
–          ДГ № 193 „Славейче”(бивша ЦДГ № 93) – район”Лозенец”

 

Back To Top