skip to Main Content

Пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”

На 31.07.2014 г. от 11:00 ч. в зала „Хемус“ на хотел „Хемус“се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО” по ОПАК, приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG0501PO002/12/2.2-07, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г.

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков запозна подробно представителите на медиите с изпълнението и целите на проекта до този момент и с предстоящите дейности.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
От старта до сега са проведени 7 от 8-те обучения в Института по публична администрация за общо 25 служители, Дейност 2 от Проекта.
След проведена процедура по реда на ЗОП беше избран изпълнител на Дейност 3 от Проекта – фирма „Треинсофт” ЕООД и от средата на месец юли те започнаха провеждане на специализираните обучения и курсовете по английско език за служителите на администрацията.
Специализираните обучения са от съществено значение за постигане на специфичните цели на проекта. С тези обучения се цели повишаването на квалификацията и професионалните умения по материя, с която специализираната администрация си служи ежедневно. Промените в областта на строителството, както и навлизането на IT технологиите налагат задълбочено познаване на материята, което изисква постоянно повишаване на квалификацията и практическите умения на служителите.
Изборът на обучение по жестомимичен език е обусловен от желанието на районната администрация да подобри възможностите за прякото обслужване на общността на глухите и да даде възможност хората с увреден слух да се чувстват комфортно със своите различия.
Чуждоезиковото обучение е от съществено значение за усъвършенстването и повишаването на компетенциите и професионализма на служителите в съответствие с взаимосвързаността с Европейския съюз. Английският език е избран предвид неговата универсалност и широка приложимост.
Провеждането на обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност е обосновано от поставените специфични цели на проекта – повишаване на професионалната компетентност на служителите от районната администрация и най-вече с подобряването на координацията в структурата на администрацията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Back To Top