skip to Main Content

Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство,с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Уведомително писмо;
2. Документ за самоличност;
3. Други документи доказващи правен интерес;
4. Документи от МП;
5.  Документ за платена такса за Държавна агенция за бежанците;
няма
Back To Top