skip to Main Content

Район „Лозенец” започва втория етап от специализираните обучения по ОПАК

След проведената процедура по реда на ЗОП беше избран изпълнител на Дейност 3 – „Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от районната администрация” от проект „Повишаване на професионалната компетентност и повишаване на координацията за по-ефективна администрация на район „Лозенец” СО” по ОП „Административен капацитет”, договор А12-22-4/02.12.2013 г., с което проекта навлезе във втория си етап.

Общата цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация на район „Лозенец” за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
Дейност 3 от Проекта включва са предвидени индивидуални тясно специализирани обучения за отделни служители от администрацията, които ще им позволят да придобият допълнителни умения и нови знания в областта, в която работят. Програмата на обученията ще включва и разнообразни теми, свързани с екипите, работата в екип и създаването и управлението на ефективни екипи, усвояване на нова управленска философия за организация на работата в администрацията – ориентирана не към индивидуалните усилия, а към екипната работа.

Ще се разглеждат практически примери (казуси) – реални процеси и предизвикателства, възникващи в административната структура.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Back To Top