skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс по ЗДСл

Обновено на 22.08.2017

<<<Протокол за окончателни резултати (приложение № 6 НПКДСл)>>>

Обновено на 02.08.2017

<<<Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността>>>

 Внимание!

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 21.08.2017 от 10:00 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО

Публикувано на 18.07.2017

СО- район „Лозенец“ обявява едно свободно работно място „началник на отдел“ за заемане по служебно правоотношение въз основа на конкурс по ЗДСл и НПКДСл в отдел „Финансово- стопански дейности“ на районната администрация. За повече  информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане  вижте по- долу. Кандидатстването следва да се извърши по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Документи за кандидатстване се приемат от 18.07.2017 до 01.08.2017г., 16:00 ч. включително. След тази дата и час подадените документи няма да се разглеждат.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2). При подаването може да получите екземпляр от длъжностната характеристика.

След преценка за допустимост, конкурсната комисия ще уведоми допуснатите кандидати за датата и часа за провеждане на теста.

 На тази страница (www.lozenets.eu) ще бъдат публикувани информация за конкурса, както и резултати.

 

1.         ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Администрация                                           СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Дирекция/Отдел/Сектор                             „Финансово- стопански дейности” (ФСД)

Длъжностно ниво-                                       7

Наименование на длъжностното ниво-      ръководно ниво 7Б

Длъжност                                                      началник на отдел

Минимален ранг за заемане на длъжността (само за държавните служители)– III младши

 

 

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)

Длъжността е пряко ръководство на щатните служители в отдела. Длъжността е на пряко подчинение на секретаря на района. Методически контрол осъществяват финансовия контрольор на района.

ОСНОВНА ЦЕЛ  НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Ръководи отдел „Финансово- стопански дейности”. Организира и контролира целия финансовия- счетоводен процес в района.

2. Участва при провеждането на политиката на района, съгласно дейността и функциите на отдела.

 

4.  ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. Отговаря за всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи. (първични счетоводни документни, оборотни ведомости, извлечения и др.)

2. Съгласува  шестмесечни и деветмесечни междинни финансов отчет отчети, както и годишен.

3. Изпълнява политиката на района при съставяне и изпълнение на бюджета на района като разпоредител с бюджет.

4. Отговаря за бюджетната дисциплина и счетоводната политика на района.

 

5. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 1. Съгласува за финансова целесъобразност (наличност на ресурс) актовете на кмета на района, които предвиждат извършването на плащане.
 2. Контролира щатните служители в отдела и извънщатните – в „други дейности по икономиката”, „други дейности по здравеопазване” и „други дейности по просвета”.
 3. Контролира изплащането на издръжки на деца съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.
 4. Контролира осчетоводяването на приходите от гаранции и депозити свързани с провеждането на тръжни процедури. Контролира своевременното възстановяване на сумите.
 5. Контролира осчетоводяването на фактурите свързани с доставчици към района. Подписва платежни документи.
 6. Контролира състоянието на всички задължения към контрагенти, с цел установяване на фактическото състояние  и предприемане мерки за недопускане на просрочия.
 7. Контролира раздадените и вложени материали въз основа на предоставените искания от МОЛ. Контролира инвентаризацията на  складовите наличности.
 8. Извършва оценка на изпълнението на подчинените служители.
 9. Участва в работата на комисии и в изпълнението на проекти- при възлагане от ръководството.
 10. Изготвя експертни становища, свързани с дейността на отдел „ФСД”, както и становища, касаещи третостепенните разпоредители с бюджетни кредити към района.
 11. Участва в процеса на годишна инвентаризация и извършва контрол на наличното ДМА, извършва операции по отписване и заприхождаване на ДМА.
 12. Организира и ръководи пряко процеса на годишно приключване за съответната бюджетна година в район „Лозенец”.
 13. Комуникира с трети страни – органи на държавна и местна власт, физически и юридически страни, организации със  стопанска и нестопанска цел, фондации, сдружения и т.н.
 14. Извършва периодично процедура по докладване на Кмета на района, относно финансовата дейност на района и бюджетното състояние към определен период от годината.
 15. Осъществява ежедневно дейността си съвместно с финансовият контрольор на района.

 

6.  ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

1. Задачите му се възлагат от кмета на района, ресорния зам.кмет, секретаря.

2. Планира собствената си работа.

 

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

1. Отговаря за познаването и точното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове в областта, в която работи.

2. Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.

3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.

4. Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалните му задължения. Отговаря и за действията и бездействията на подчинените си.

5. Отговаря за даваните мнения и становища в областта на компетенциите на длъжността.

6. Отговаря за спазване на вътрешния трудов ред в района и за опазване и стопанисване на повереното му имущество.

7. Служителят е длъжен да опазва тайната на сведенията от гражданите, организациите и администрацията, станали му известни при и по повод упражняването на длъжността.

 

8.  ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1. Подпомага вземането на решения на по-високите административни нива чрез изготвяне на анализи, становища, мнения и препоръки.

2. Даване мнение и препоръки за успешното решаване на поставените задачи.

3. Обсъждане и взимане на съвместни решения с финансовият контрольор на района.

 

9. КОНТАКТИ.

1. В рамките на районната администрация:

– Кмет, зам. кмет, секретар – възлагане на задачи и предоставяне на информация,

– Служители – консултации, справки, обмен на информация,

2. Други администрации:

– Със съответните служители на Столична община,

– С представители от други администрации и органи,

– С физически и юридически лица.

10. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Висше образование, област „социални, стопански и правни науки”, професионално направление” икономика”,

2. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;

б) реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.

3. Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.

4. Професионален опит – не по-малко от 4 години стаж по специалността или ранг ІІІ младши.

 

11. Необходими компетентности

– Компютърна грамотност;

– Инициативност, творчество, оперативност, комуникативност;

– Да може да работи самостоятелно и в екип;

– Способност за работа в динамична среда;

– Способност за работа под напрежение;

 

<<<Заповед на органа по назначаването за провеждане на конкурс>>>

<<<Заповед на органа по назначаването за провеждане на конкурс- изменение и допълнение>>>

 

Back To Top