skip to Main Content

Район „Лозенец” представи резултатите от проекта си по ОПАК

Район „Лозенец” организира закриваща пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”, в изпълнение на Договор № А12-22-4/02.12.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията се проведе 29.10.2014 г. (сряда), от 11.00 ч., в конферентна зала „Хемус”, Хотел „Хемус”, гр. София 1421, бул. „Черни връх” 31.
Стойност на проекта: 60 186. 15 лв.

Основна цел на проекта е създаването на условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
Реализирани дейности в рамките на проекта, които Кмета на района г-н Любомир Дреков представи, са проведените курсове за служителите от районната администрация в Института по публична администрация (ИПА) и специализираните и групови обучения, реализирани от фирма „Треинсофт” ЕООД.

Проведени 7 обучения в ИПА за 20 служители на районната администрация по следните теми:
– Административно регулиране на стопанската дейност – 4 души;
– Основни производства по АПК (за не юристи) – 5 души;
– Семеен кодекс и кодекс на междунароното частно право – 2 души;
– Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси – 2 души;
– Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации- 2 души
– Работа с електронно подписани документи – 4 души
– Презентациони умения. MS Power Point – 2 души

Избора на обученията от каталога на ИПА е обоснован от необходимостта за повишаване на ефективността на администрацията чрез развиване на уменията на служителите с усвояване на нови знания в редица области, свързани с пряката им дейност. Сферата на нормативната уредба (която търпи непрекъснати изменения), регулациите и работата с електронно подписани документи са от съществено значение за работата на администрацията. Като следствие от горното за експертите и ръководителите от районната администрация е желателно да се предоставят възможности за повишаване на тяхната лична компетентност и експертни познания.

Реализацията на Дейност 3 от Проекта – „Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от районната администрация” започна в края на месец юни тази година, след проведена процедура по реда на ЗОП. Беше избран изпълнител на Дейност 3 от Проекта – фирма „Треинсофт” ЕООД, която организира и проведе 8 обучения по следните теми:

-Обучение за работа със софтуерен продукт – MS Excel и AutoCAD – за 5 души;
– Обучение за работа със софтуерен продукт – AutoCAD – за 5 души;
– Обучение по жестомимичен език за възрастни – за 4 души;
– Обучение в областта на строителството и строителния надзор – за 4 души;
– Обучения по английски език нива А1 и А2 – за 12 души;
– Три тридневни Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност – за общо 50 души.

Специализираните обучения са от съществено значение за постигане на специфичните цели на проекта. С тези обучения се цели повишаването на квалификацията и професионалните умения по материя, с която специализираната администрация си служи ежедневно. Промените в областта на строителството, както и навлизането на IT технологиите налагат задълбочено познаване на материята, което изисква постоянно повишаване на квалификацията и практическите умения на служителите.

Изборът на обучение по жестомимичен език е обусловен от желанието на районната администрация да подобри възможностите за прякото обслужване на общността на глухите и да даде възможност хората с увреден слух да се чувстват комфортно със своите различия

Чуждоезиковото обучение е от съществено значение за усъвършенстването и повишаването на компетенциите и професионализма на служителите в съответствие с взаимосвързаността с Европейския съюз. Английският език е избран предвид неговата универсалност и широка приложимост.

Провеждането на обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност е обосновано от поставените специфични цели на проекта – повишаване на професионалната компетентност на служителите от районната администрация и най-вече с подобряването на координацията в структурата на администрацията.

Г-н Дреков благодари на изпълнителите на основните дейности по Проекта „Треинсофт” ЕООД и „Бенчмарк Груп” АД, както и на целия екип на Проекта от районната администрация, за професионализма и положените усилия по реализацията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

Back To Top