skip to Main Content

РА-УТ-005: Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота от действащите план за регулация, кадастрален план или кадастрална карта
5. Виза за проектиране
6. Копие от одобрения инвестиционен проект с нанесени исканите промени в цвят;
7. Разрешение за строежи и заповеди за допълването му
8. Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
9. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ
10. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
11. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
12. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
13. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
14. Протокол обр. 2 или 2а за откриване на стр. площадка и опр. на стр. линия и нива на строежа
15. Акт обр. 3
16. Акт за приемане на конструкцията обр. 14
17. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
18. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма
30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен на обекта

Формуляр

 RA-UT-005 + RA-UT-050 + RA-UT-049 + RA-UT-048
Back To Top