skip to Main Content

РА-УТ-007: Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Копие от разрешението за строеж и заповедите за допълването му
5.Пълен комплект проекти за действително изпълнение на СМР в три екземпляра
6.Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с извършени заверки, вкл. и на кота било, актове образци 3, 4, 7, 14, 15
7.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
8. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен

Формуляр

 RA-UT-007 + RA-UT-050
Back To Top