skip to Main Content

РА-УТ-008: Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Копие от заявлението, с което инвестиционният проект е внесен за съгласуване и/или одобряване
3. Документи за собственост (друго вещно право)
4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. ДругиЗабележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

7 дни при одобрен инвестиционен проект
30 дни за строежи по чл. 147 от ЗУТ

Цена

За основно застрояване, пристро¬яване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по таблица
За преустройство, реконструкция, второстепенни постройки, огради – по таблица
За линейни инфраструктурни обекти – 0,3 % от стойността на обекта

Формуляр

 RA-UT-008
Back To Top