skip to Main Content

РА-УТ-026 Завление за регистриране на технически паспорт на на съществуващ строеж с обследване

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск)
3. Доклад от обследването
4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
5. Други
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Цена

10 лв.

Формуляр

 RA-UT-026
Back To Top