skip to Main Content

РА-УТ-027 Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
4. Други документи
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Цена

Справка и заверено копие на документация във формат:
А4 – 2 лв. на лист
А3 – 4 лв. на лист
А2 – 8 лв. на лист
А1 – 16 лв. на лист
А0 – 30 лв. на лист
За писмен отговор за липса в архив – 2 лв.

Формуляр

 RA-UT-027
Back To Top