skip to Main Content

РА-УТ-038 Заявление за издаване на нов административен адрес

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Актуална скица на имота
4. Копие от разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

безплатно

Формуляр

 RA-UT-038
Back To Top