skip to Main Content

РЕГЛАМЕНТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

На МКБППМН дейността е регламентирана съгласно чл. 6 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) като в неговата ал. 2 е определен броя на състава на комисията със заповед на кмета на район „Лозенец”, СО.

Председател на Местната комисия е кмета на района, който координира и осъществява ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на СО, район „Лозенец”. Чрез МКБППМН се реализира дейността основно по първичната превенция и противодействието на детското девиантно поведение и корекционно-възпитателната работа. По чл. 7, ал. 2 (от ЗБППМН) Местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред ЦКБППМН.

Back To Top