skip to Main Content

Свободни длъжности за медицински специалисти

Район „Лозенец“ – СО обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравен кабинет на:

  • ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, ул. „Тодор Ф. Чипев” №1, гр. София
  • ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”,филиал № 2, ул. „Борис Руменов“ № 7, гр. София

Основни задължения:
-Прием на деца / филтър;
-Дневно наблюдение и грижи за децата;
-Водене на документацията.

 

Начална основна месечна заплата 1350.00 лева, допълнително се начислява 1 % (един процент) върху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност медицинска сестра.

  1. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

 Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование, специалност медицинска сестра;
  4. Копия от други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива);
  5. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

Документите се подават в деловодството на Район „Лозенец“ – СО, бул „Васил Левски“ № 2.

Back To Top