skip to Main Content

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С Решение № 83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
С оглед информираност на всички заинтересовани лица, публикуваме Решенията на Столичен общински съвет за Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, както и сътветните приложения към тях.

<<<Критерии, заявления и график>>>

Back To Top