skip to Main Content

СО – Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка чрез публично състезание

Предметът на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на детски ясли на територията на Район „Лозенец“.

Изчерпателна информация за процедурата тук.

Форма за количествена сметка на хранитлени продукти тук.

Протокол №1

 

Back To Top