skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

20.09.2018г.
Протокол от работата на комисията, утвърден от Възложителя- ТУК!
24.08.2018г.
СО- РАЙОН  „ЛОЗЕНЕЦ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.,
Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул.  „Миджур“ № 16.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>
<<<Документация на поръчката>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА– За да достъпите техническата документация (проектите по отделните части) за СМР на сградата- натиснете тук. Моля, запознайте се с указанията в линка относно файловете.

Back To Top