skip to Main Content

СУПЕРВИЗИЯ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

От 20.01.2016 г. до 27.01.2016 г. в Клуба на инвалида и пенсионера се проведоха серия от работни срещи с личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа”, представители на районната администрация и Дирекция социално подпомагане.

На срещата бяха разгледани следните теми:

1. Несправяне със ситуация при потребители, чиито проблеми не се разрешават или се разрешават трудно.

2. Проблеми свързани с позицията на власт на личния асистент в отношенията с потребителя и на безсилие към причинителите на проблемната ситация.

3. Насочване и професионална подкрепа на личните асистенти, да се справят с проблеми при по-сложни ситуации при работата си с потребителите.

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Back To Top