skip to Main Content

7 юни 2021 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, в изпълнение на чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в Столична община е постъпил проект за ПУП – ИПРЗ за нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване“, УПИ II-165 „за ЖС“ и УПИ III-640 „за ЖС“, кв. 236а, м. Лозенец 1-ва част, по плана на гр. София. С проекта можете да се запознаете в Район „Лозенец” – СО, на адрес: гр. София, бул. ”Васил Левски” № 2, лице за контакт: арх. Николай Христов.

В 14-дневен срок от получаването на това съобщение заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по внесения проект, окомплектовани с документи за собственост в деловодството на Район „Лозенец” – СО на адрес: гр. София, бул. ”Васил Левски” № 2.

Чертежи: 12345

Текстова част на проекта

Back To Top