skip to Main Content

Университети

Висши учебни заведения разположени на територията на района

Университет по архитектура, строителство и геодезия
1046 София, бул. „Хр. Смирненски“ № 1
тел. 02/8661966
http://www.uacg.bg

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
е представен от следните факултети на територията на Район „Лозенец”:

Факултет по математика и информатика (ФМИ).
Основан е на 24.11.1889 г. като Физико-математическо отделение
към първото Висше училище в България – днешния Софийски университет.
Бул. „Дж. Баучър” № 5
тел. (+359 2) 81 61 202
http://www.fmi.uni-sofia.bg/.

Химически факултет
1164 София, бул. „Джеймс Баучер” № 1
тел. (+359 2) 8161 303
Факс (+359 2) 9625 438
http://www.chem.uni-sofia.bg

 Факултет по физика и механика
1164 София, бул. „Джеймс Баучер” № 5
тел. (+359 2) 81 61
http://www.phys.uni-sofia.bg

 Факултет по биология
1164 София, бул. „Джеймс Баучер” № 8
тел. (+359 2) 816 73 00
http://www.biofac.uni-sofia.bg

Back To Top