skip to Main Content

РА-УТ-010: Заявление за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)…

Read More

РА-УТ-011: Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне (ПО – поставяем обект) (РЕ – рекламен елемент)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)…

Read More

РА-УТ-012: Заявление за регистриране на поставяем обект / рекламен елемент и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМДЕРДСТО)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците 3. Копие от разрешение за поставяне 4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер-конструктор 5. Декларация от техническото лице…

Read More

РА-УТ-016: Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от…

Read More

РА-УТ-017 Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Скица за презаверяване – в оригинал 5. Вносна бележка или платежно…

Read More

РА-УТ-018 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Скица на имота 5.  Вносна бележка или платежно нареждане за внесена…

Read More

РА-УТ-025 Завление за регистриране на технически паспорт на нов строеж, разрешен от гл. архитект на района или на съществуващ строеж с обследване

Необходими документи 1.Заявление по образец 2.Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск) 3.Копие от разрешение за строеж 4.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги…

Read More

РА-УТ-026 Завление за регистриране на технически паспорт на на съществуващ строеж с обследване

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск) 3. Доклад от обследването 4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за…

Read More

РА-УТ-027 Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК) 4.…

Read More

РА-УТ-028 Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Копие от договор на Възложителя с лице, притежаващо документ, издаден по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на заявените количества отпадъци и/или разрешение на Възложителя 3. Копие от разрешението и/или регистрационния документ…

Read More
Back To Top