skip to Main Content

РА-УТ-038 Заявление за издаване на нов административен адрес

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Актуална скица на имота 4. Копие от разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация Забележки: 1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага…

Read More

РА-УТ-041 Заявление за издаване на удостоверение от общ характер

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (друго вещно право) 3. Актуална скица на имота 4. Други Забележки: 1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено) При подаване на заявление…

Read More

РА-УТ-046 Заявление за одобряване на схема за рaзполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

Необходими документи 1. Схема за разполагане на маси за консумация в М 1:500 или М 1:200, изработена върху кадастрална основа и подпечатана от проектант – архитект 2. Съгласувания на схемата с Дирекция „УАТ“ – СО и отдел „ПП“ при СДВР…

Read More
Back To Top