skip to Main Content

Защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Read More

Закони

Административно процесуален кодекс Закон за администрацията Закон за гражданската регистрация Закон за достъп до обществена информация Закон за местните данъци и такси Закон за местните избори Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за обществените поръчки Закон за общинската…

Read More

Харта на клиента

Уважаеми съграждани,   Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общинската, в т. ч. от районните администрации  СА ДЛЪЖНИ:…

Read More

Етичен кодекс

Уважаеми съграждани,   Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общинската, в т. ч. от районните администрации   СА…

Read More
Back To Top