skip to Main Content

Подадено заявление за конкурс № 4-СО-2022 г. на Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на чл. 30, ал. 3, изр. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, съгласно който подаденото заявление се публикува на електронната…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на ПУП в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“

ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ: провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителни зони

около сондаж № С-34хг за минерална вода от НМВ "София - Лозенец" Проект   Поради обема на разработката, информация за целия Проект, с приложенията, е качена на сайта на НАГ - рубрика "Минерални води" - Новини. Заинтересованите лица могат да…

Read More
Back To Top