skip to Main Content

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ

Район „Лозенец” Ви информира, че са одобрени всички кандидати за екопечка на територията на Столична община по проекта № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по…

Read More

Планирани ремонти

Период Локация Тип дейност Промени в движението 27. 05 – 1. 07. 2024 Кръстовището на ул. „Борис Арсов“ и ул. „Акад. Христо Я. Христов“ Изграждане на уличен водопровод и уличен канал Затваря се

Read More

Услуги за бизнеса

Необходими документи Заявление по образец  Удостоверение от Агенцията по вписвания Свидетелство за регистрация на фискално устройство Паспорт на касов апарат Удостоверение от ОДБХ Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта Протокол от СРИОКОЗ или лицензирана лаборатория за…

Read More

Библиотеки и читалища

Читалището е традиционна за България институция, в която просвещенското начало и самодейството не са загубили смисъла и важността си. То приютява задължително библиотека и различни клубове по интереси, където се развиват най-различни дейности. На територията на район "Лозенец" се намират…

Read More

Социални дейности – лична и семейна помощ

Грижа в дома в Столична община Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с бенефициент Столична община. Услугата е насочена към хора с увреждания и лица с невъзможност за самообслужване.

Read More

Настаняване в общински жилища

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА ИМАТ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА / ДОМАКИНСТВА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: Заявителят – член от семейството (домакинството) е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на…

Read More
Back To Top