skip to Main Content

Кой, при какви условия и как има право да кандидатства за настаняване под наем в общински жилища?

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА ИМАТ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА / ДОМАКИНСТВА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Заявителят – член от семейството (домакинството) е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на населеното място за което кандидатства за жилище, повече от 1 година без прекъсване;
 2. Не притежават жилищен имот или повече от ½ ид.ч. от такъв, на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната;
 3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот по-малко от 1/2, но не – повече от 100 кв. м., или право на строеж в същите размери на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната;
 4. Не притежават обекти с производствено и/или търговско предназначение, работилници, магазини, офиси, ателиета, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти;
 5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 и 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организации, осъществяващи дейност в обществена полза;
 6. Не притежават имущество в: налични парични средства по влогове и дълготрайни активи на обща стойност по-голяма от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението, съответстващо на нуждите на семейството, съгласно нормите по чл. 18;
 7. Лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не са се самонастанявали в общински жилища, включително и такива, които са необитаеми и застрашени от самосрутване;
 8. Не са прекратявани наемни правоотношения с лицата и членовете на техните семейства (домакинства) по тяхна вина;
 9. Не е настанен в жилище, собственост на държавата, или на търговско дружество на законово основание;
 10. Обитават недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите, определени в чл.18;
 11. Средномесечният доход за член от семейството (домакинството) е една минимална работна заплата към момента на заявяване за включване в картотеката на нуждаещите се от жилище граждани;
 12. Не притежават учредено право на ползване върху жилищен или вилен имот на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната;
 13. Да не са осъждани за тежки умишлени престъпления.

НОРМИ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ / чл. 18, ал. 1 /

 • На едночленно семейство – до 25 кв.м. застроена площ на жилището
 • На двучленно семейство – до 40 кв.м. застроена площ на жилището
 • На тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв.м. застроена площ на жилището
 • На семейство с 5 и повече членове – допълнително до 15 кв. м. застроена площ на жилището за следващите членове

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ:

 • Заявление за включване в картотеката на нуждаещите се от жилище граждани;
 • Декларация;
 • Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти;
 • Удостоверения от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация на лицето и всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/ – бул. Мария Луиза № 48;
 • Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти;
 • Удостоверения за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, получавани пенсии, обезщетения, добавки и помощи (ако има такива), а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации за последната изтекла календарна година;
 • Копия от договорите за наем и аренда, когато лицата и членовете на техните семейства (домакинства) живеят под наем на свободно договаряне или копие от документа за собственост на жилището
 • Копие от решения на ТЕЛК (ако има такива);
 • Копия от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива;
 • Копия от лични карти;
 • Копие от удостоверението за брак или от бракоразводно решение, ако има такова;
 • Документи, удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители;
 • Когато е декларирано имущество към заявлението се прилагат: копия от притежаваните акции, облигации, ДЦК, КБ, ЗБ и др. ценни книжа, документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки от лицензирани оценители, данъчни оценки;
 • Копие от документ за образователна степен или професионална квалификация.

СЕМЕЙСТВАТА (ДОМАКИНСТВАТА), КОИТО ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА, СЕ ПОДРЕЖДАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ЖИЛИЩНАТА ИМ НУЖДА В ГРУПИ, КАКТО СЛЕДВА:

 • 1-ва група – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
 • 2-ра група – семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне;
 • 3-та група – семейства, настанени под наем в резервни общински жилища;
 • 4-та група – заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18.

ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ В ЕДНА И СЪЩА ГРУПА СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА:

 1. семейства, в които един от членовете е с трайно намалена работоспособност – над 90 % ;
 2. самотни родители на непълнолетни деца;
 3. семейства с повече от две деца;
 4. по-висока образователна степен или професионална квалификация;
 5. при равни други условия, предимство се дава на по-продължително картотекиране.

КОМИСИЯ:

 1. Разглежда подадените за предходната година, декларации на включени в списък за настаняване и неполучили жилища, семейства /домакинства/;
 2. Разглежда подадени за предходната година, нови заявления за картотекиране, окомплектовани с необходимите документи, произнася се с решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи;
 3. На база разгледани и утвърдени заявления по т. 1 и т. 2, изготвя проект на годишен списък.

 

Проекто-списъкът се обявява на информационно табло в администрацията. В 14- дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да правят възражения пред кмета на общината.

 • Кметът на общината разглежда постъпилите възражения и утвърждава списъка.
 • Утвърденият списък се обявява на информационното табло в сградата на Общината и на страницата в Интернет.
Back To Top