skip to Main Content

Регистрация и контрол на търговската дейност

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2.  Удостоверение от Агенцията по вписвания
 3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство
 4. Паспорт на касов апарат
 5. Удостоверение от ОДБХ
 6. Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта
 7. Протокол от СРИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие на шума
 8. Съгласие 50% + 1 от живущите от етажната собственост

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за актуално състояние на дружеството
 3. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство
 4. Паспорт на касов апарат
 5. Договор за наем

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Номериран списък на местата за поставяне на ФИУТ и указване дали ФИУТ е едностранна или двустранна
 3. Местоположение/я (копие от картата на София с отбелязано местоположение и номерирано съгласно списъка)
 4. Визуализация (снимка отделно за всяко място, номерирана съгласно списъка).
 5. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ в два екземпляра
 6. Декларация по чл. 33 б, ал. 3.
 7. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридически лица без регистрация в Търговския регистър)
 8. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник)

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Одобрена проектна документация
 3. Разрешение за поставяне
 4. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридически лица без регистрация в Търговския регистър)
 5. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник)
Back To Top