skip to Main Content

Доставянето на интернет чрез т.нар. кабелна съобщителна инсталация от съответен доставчик се извършва след решение на общото събрание на етажната собственост с обикновено мнозинство. Според вида на сградата и нейните проектни характеристики, свързани с периода, в който сградата е строена, законодателството предвижда различни начини, по които може да бъде извършено окабеляването.

На първо място следва да се разгледа предвидената процедурата за изграждане и окабеляване на система за доставяне на интернет услуга на територията на сградата в режим на етажна собственост. За тази цел ще цитираме текстове от Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (глава IV, кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в сгради).

Компетенция на общото събрание

Съгласно Чл. 44, ал. 2 от Наредба 35 изпълнението на кабелната съобщителна инсталация в съществуваща сграда се извършва със съгласието на собственика, съответно – собствениците в съсобствена сграда или на общи части в сграда – етажна собственост, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата, въз основа на представена проектна документация за монтажните работи, които ще бъдат извършени.

Съгласието за изграждане на инсталацията се дава еднократно при първоначалното изграждане на кабелна инсталация. Съгласието се постига с обикновено мнозинство, в съответствие с изискванията на ЗУЕС и се удостоверява с протокол от общо събрание.

Кабелната съобщителна инсталация в сграда обхваща участъка от входното устройство на сградата до абонатния разклонител и за нея се издава разрешение за строеж по реда на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), без одобряване на инвестиционен проект, въз основа на проектната документация.

Правила за изграждане на кабелни съобщителни инсталации в сгради

В сградите следва да съществува т. нар „точка за достъп“ – физическа точка, разположена в или извън сградата, до която имат достъп предприятията, които предоставят обществени съобщителни мрежи, и чрез която се осигурява връзка с физическата инфраструктура в сградата, подготвена за разполагането на електронни съобщителни мрежи.

Съгласно Чл. 44, ал. 1 кабелната съобщителна инсталация в сграда се изгражда чрез:

  1. изтегляне на съобщителен кабел в предвидената за целта инфраструктура
  2. полагане на кабел в друга вътрешна инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност
  3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба под мазилката
  4. полагане на съобщителен кабел в профил за кабелиране на сгради, закрепен върху стените
  5. закрепване на съобщителен кабел върху стените, когато няма техническа възможност за изграждане по т. 1 – 4, като се запазват естетичният вид на сградата и архитектурните ѝ особености.

Изграждането на тези окабелявания следва да бъде изпълнено при следните условия:

  • Не се разрешава изтегляне в една и съща тръба на съобщителен кабел и на силнотоков кабел, освен ако съобщителният кабел не е изцяло диелектричен оптичен кабел.
  • Не се разрешава преминаване на съобщителен кабел през пожароопасни и взривоопасни помещения, както и през помещения с агресивна среда.
  • Допуска се съобщителни кабели да преминават успоредно на отоплителна или газова инсталация на разстояние не по-малко от 0,30 м.

В съсобствени сгради и в сгради в режим на етажна собственост се маркират точката за достъп, разположените електронни съобщителни мрежи и допълнителните елементи, като кабелни канали, кутии и др. (Чл. 35, ал. 1 от Наредба за правилата и нормите за проектиране, полагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи).

Новостроящи се сгради

В новостроящи се сгради съобщителните кабели се изтеглят в предварително изградени канали съгласно инвестиционния проект.

Back To Top