skip to Main Content

Касиерът в етажната собственост е ангажиран с изпълнението на годишния бюджет, приет от общото събрание на етажната собственост. Той събира разпределените според бюджета такси и разплаща от името на етажната собственост общи задължения с контрагенти (електричество, вода, топлинен счетоводител, асансьорна поддръжка, хигиенисти и др.).

Избор на касиер

Касиерът се избира и освобождава с решение на общото събрание (Чл. 11 от ЗУЕС) с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части.

По решение на общото събрание на касиера може да се заплаща възнаграждение (Чл. 19, ал. 7 от ЗУЕС).

Правомощия на касиера

Касиерът на етажната собственост изпълнява приетия годишен бюджет, като разпределя месец за месец всички пера по него на всеки собственик според принципите, приети на общо събрание.

Касиерът издава квитанция за внесени парични средства и носи отговорност за събраните средства и заплащането на задълженията на етажната собственост към контрагенти.

Банкова сметка на етажна собственост

В контекста на Чл. 50 от ЗУЕС се предвижда етажната собственост да разкрие собствена банкова сметка, в която да бъдат внасяни парични средства – Фонд „Ремонт и обновяване“ (ФРО). Тези средства следва да се използват за извършване на текущ или основен ремонт.

Банките имат различна политика що се касае до разкриването на сметка за етажна собственост, но в общия случай се изискват:

  • Протокол от общо събрание с посочени управителни органи, които да оперират със сметката
  • Копие от уведомление по Чл. 46б от ЗУЕС
  • Спесимен на подписите на лицата, които ще оперират със сметката
Back To Top