skip to Main Content

ОБА1.8 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;

Ако бракът се сключва с чужденец:
4. Писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните данни в утвърдения образец от чуждаия гражданин
5. Официален документ, от който са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин;

7 дни 5.00 лв. Искане
Back To Top