skip to Main Content

Константин Павлов

Константин Павлов е кмет на столичния район “Лозенец” и хоноруван преподавател във Философския факултет на Софийския университет в катедра „Европеистика“. Защитил е докторска дисертация по социология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и е дипломиран инженер по радио и телевизия от Техническия университет в София. 

От пет десетилетия е жител на район „Лозенец“. Започва образованието си в 21-во училище на ул. „Люботрън“, след което постъпва в Английската гимназия (Първа английска гимназия), която завършва през 1988 г.

В продължение на няколко години е заемал управленски позиции и е участвал в създаването на някои от най-влиятелните интернет проекти в България като пощата abv.bg и информационния сайт vesti.bg. Владее четири езика на добро ниво – английски, руски, чешки и италиански. 

Дълго време е бил двигателят зад един от най-популярните блогове на политическа тематика в България, откъдето е познат с прякора си Комитата. Бил е водещ и продуцент на предаване по Re: TV, автор е на редица публикации в медии с национално покритие, като ClubZ, „Дневник“, Offnews, „Терминал 3“ и много други.

Константин Павлов е носител на Голямата награда „Валя Крушкина – журналистика за хората“ за проекта „Бойкометър“ през 2012 г.  

Участвал е като докторант и изследовател в няколко социологически изследвания, с фокус върху образованието, трудовия пазар и медиите.

За връзка

Т: 02/866 55 09
Е: k.pavlov@lozenets.eu

каб. 48, ет. 4

Приемно време:  понеделник от 14.00 до 16.00 ч. (след предварително записване)

Правомощия

I. Кметът изпълнява функциите си като:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.

Всички административни актове, издадени от Кмета на Района, се обжалват по реда на АПК в срок от 14 дни от датата на съобщаването им на заинтересованите лица.

Back To Top