skip to Main Content

Всички родители, които искат да ползват компенсации за извършени разходи, свързани с обучението и отглеждането на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища, за учебната 2021/2022 година, включително онези, които вече са получавали компенсации за изтеклата учебна година, подават заявление и искане в районната администрация по настоящ адрес на детето.

Заявлението (Заявление по образец, Приложение 1 към чл. 8, ал. 1) – в срок до 5 ноември 2021 г. – за получаване на компенсации за цялата учебна година или в срок до 5-то число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г. – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Само одобрените за компенсация родители подават ИСКАНЕ по образец според договора за обучение:

1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):

 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):

 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3).

ВАЖНО! Разходите по т. 2 и т. 3 ще бъдат компенсирани само ако предметът на договора е за осъществяване на обучение по държавния стандарт за предучилищно образование в съответната възрастова група.

Срокове за подаване на исканията:

 • до 5 ноември 2021 г. – за периода от 15 септември до 31 октомври 2021 г.,
 • до 5 януари 2022 г. – за периода от 1 ноември до 31 декември 2021 г.,
 • до 5 март 2022 г. – за периода от 1 януари до 28 февруари 2022 г.,
 • до 5 май 2022 г. – за периода от 1 март до 30 април 2022 г.,
 • до 5 юли 2022 г. – за периода от 1 май до 30 юни 2022 г.,
 • до 5 октомври 2022 г. – за периода от 1 юли до 14 септември 2022 г.

Документите могат да бъдат подавани в деловодството на район „Лозенец“ – СО, бул. „Васил Левски“ № 2 или по имейл: lozenets@sofia.bg.

ВАЖНО: В случай, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г., когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 •  Исканията за изплащане на компесации на извършените разходи от родители ще се подават:

–    до 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.,
–    до 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
 •  Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
 •  Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3).

ПО    Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

I.  До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април 2021 в районната администрация по настоящ адрес на детето.
За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

II. Какви документи трябва да се приложат?

 • Заявление по образец, Приложение 1 към чл. 8, ал. 1
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?
Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1. Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Back To Top