skip to Main Content

Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Пълномощно;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост
обикновена-30 дни; обикновена-30.00 лв.
Back To Top